Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Zakelijk – Schoonspoeler Nederland B.V.
Versie : Januari 2024 no. 1.1

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Schoonspoeler Nederland: Schoonspoeler Nederland B.V., groothandel in hygiëne artikelen en sanitair installatiemateriaal, die de gebruiker is van deze voorwaarden.

Hoofdkantoor:
Schoonspoeler Nederland B.V.
Danzigerkade 1B,
1013 AP te Amsterdam,
KvK: 66315921

b) Schriftelijk: op schrift gestelde mededelingen die zijn gedateerd en door de Klant zijn ondertekend en door de Klant in het bezit zijn gesteld van Schoonspoeler Nederland;

c) Diensten: de montage, installatie, reparatie, inspectie of onderhoud van het Product, alsmede overige werkzaamheden ten behoeve van de Klant;

d) Klant: iedere (rechts-) persoon tot wie Schoonspoeler Nederland haar aanbiedingen richt, alsmede degene die aan Schoonspoeler Nederland aanbiedingen richt en degene die aan Schoonspoeler Nederland een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Schoonspoeler Nederland in enige rechtsbetrekking staat;

e) Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Schoonspoeler Nederland en de Klant;

f) Offerte: een schriftelijk aanbod;

g) Opdracht: een aanbod van de Klant gericht aan Schoonspoeler Nederland tot het sluiten van een overeenkomst met Schoonspoeler Nederland, daaronder mede begrepen een (na-) bestelling van bijvoorbeeld refills e.d.;

h) Product: goederen die aan de Klant worden geleverd, zoals diensten, de Schoonspoeler, geurventilatoren, hygiëne-artikelen of andere (al dan niet bijbehorende) zaken, toebehoren, materialen of systemen;

i) Installatie: de daadwerkelijke plaatsing of bevestiging van het Product in of aan de (on-)roerende zaak van de Klant;

j) Gereedschappen: alle zaken die door Schoonspoeler Nederland gebruikt worden, of gebruikt kunnen worden, bij de installatie inclusief toebehoren, zoals boormachines, meet- en detectieapparatuur, etc.

k) Reparatie: herstel van een zaak;

l) BTW: omzetbelasting;

m) Kostprijsfactoren: prijzen van materialen, vracht- of transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, etc.

n) Reclames: Alle grieven van Klant over de uitvoering van de opdracht, voor zover kenbaar gemaakt aan Schoonspoeler Nederland.

 

2. Algemeen, toepasselijkheid en bewijsovereenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onverbrekelijk onderdeel van, alle aanbiedingen, overeenkomsten en iedere rechtsverhouding waarbij Schoonspoeler Nederland partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De aanduidingen die in deze voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan Schoonspoeler Nederland gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met de Klant, inclusief niet-ondergeschikte hulppersonen.

2.4 Indien een wederpartij niet handelt in het kader van een beroep op bedrijf, zijn deze voorwaarden niettemin van toepassing en zal deze wederpartij – in afwijking in zoverre van artikel d) – evenzeer worden aangemerkt als Klant.

2.5 De toepasselijkheid van algemene (inkoop-, leverings- of andere) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Schoonspoeler Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6 De Klant is gehouden kennis te nemen van deze voorwaarden en door het aangaan van een overeenkomst met Schoonspoeler Nederland erkent hij zich bewust te zijn van de rechtsgevolgen van die overeenkomst en deze voorwaarden.

2.7 Het tot stand komen van een overeenkomst tot levering van goederen of diensten tussen Schoonspoeler Nederland en een wederpartij bewijst beslissend erkenning door de wederpartij van de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden en de uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij.

2.8 De Klant die met Schoonspoeler Nederland een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht (stilzwijgend) te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op zowel deze overeenkomst als vervolgopdrachten en later gesloten overeenkomsten.

 

3. Aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Schoonspoeler Nederland zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte informatie en op de uitvoering van de overeenkomst door Schoonspoeler Nederland onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft Schoonspoeler Nederland het recht het aanbod onverwijld te herroepen. Als onverwijld heeft in elk geval te gelden een herroeping binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding.

3.3 Indien een offerte een termijn voor aanvaarding bevat is het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand indien de Klant met (stilzwijgende) acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden een opdracht verstrekt aan Schoonspoeler Nederland en Schoonspoeler Nederland deze opdracht heeft aanvaard. Het verstrekken van een opdracht door de Klant bewijst diens (stilzwijgende) akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden en de uitsluiting van de voorwaarden van de Klant.

3.5 Indien een aanvaarding door de Klant van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Klant en als verwerping van het aanbod van Schoonspoeler Nederland, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. Op dit nieuwe aanbod van de Klant zijn eveneens deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.6 De bepalingen opgenomen in de overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden.

3.7 Indien de overeenkomst niet schriftelijk is vastgelegd, wordt de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend bewezen door:
a) Het in ontvangst nemen van het Product door de Klant;
b) De betaling van een factuur van Schoonspoeler Nederland;
c) Het in behandeling nemen van een opdracht van de Klant door Schoonspoeler Nederland, waaronder mede wordt verstaan het maken van een begin van uitvoering van de opdracht.

3.8 Indien de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen wordt de inhoud daarvan uitsluitend bewezen door de wijze waarop Schoonspoeler Nederland deze heeft begrepen en redelijkerwijze heeft mogen begrijpen.

3.9 Onverminderd het vorenstaande worden alle met Schoonspoeler Nederland gesloten overeenkomsten ten aanzien van Schoonspoeler Nederland eerst bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Schoonspoeler Nederland dan wel doordat Schoonspoeler Nederland met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

3.10 Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Schoonspoeler Nederland eerst nadat en voor zover deze door Schoonspoeler Nederland zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

3.11 Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de Klant is verstrekt, omstandigheden voordoen die invloed hebben op de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Schoonspoeler Nederland de opdracht daarop aanpassen, door deze te beperken of uit te breiden. De Klant accepteert deze aanpassingen nu reeds voor alsdan en is gehouden de extra producten aan Schoonspoeler Nederland te vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Schoonspoeler Nederland.

3.12 Schoonspoeler Nederland voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van de Klant uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegevens geen rechten ontlenen. De Klant vrijwaart Schoonspoeler Nederland tegen aanspraken van derden dienaangaande.

3.13 Alleen de directie van Schoonspoeler Nederland en eventueel degene die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Schoonspoeler Nederland overeenkomsten sluiten.

3.14 Indien als gevolg van wetswijzigingen of andere overheidsmaatregelen, daaronder begrepen interpretatie van het recht door de rechter, de inhoud van de overeenkomst of de gevolgen van de overeenkomst wijzigen, behoudt Schoonspoeler Nederland zich het recht voor de inhoud van de overeenkomst zodanig aan te passen dat deze wijzigingen voor haar geen nadelige consequenties hebben.

 

4. Maten, gewichten, inhoudsopgaven, afbeeldingen, e.d.

4.1 De informatie, die Schoonspoeler Nederland vóór of bij het sluiten van de overeenkomst toont of verstrekt, alsmede de informatie van Schoonspoeler Nederland in aanbiedingen, voorraadlijsten, folders, gidsen, catalogi, circulaires, websites en dergelijke, betreffende maten, kleuren, gewichten, dessins, technische gegevens, en dergelijke zijn niet strikt bindend, doch gelden slechts bij benadering.

4.2 Kennelijke schrijf- of typefouten of administratieve vergissingen kunnen door Schoonspoeler Nederland te allen tijde worden hersteld en binden Schoonspoeler Nederland niet.

4.3 Schoonspoeler Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op enig moment, hetzij vóór of na het verstrekken van een opdracht, redelijke wijzigingen aan te brengen in enige beschrijving, prijs, omvang of specificatie. Door het verstrekken van een opdracht verklaart de afnemer zich op voorhand akkoord met deze wijzigingen.

 

5. Levertijd en plaats van levering

5.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Schoonspoeler Nederland niet bindend.

5.2 De opgegeven levertermijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

5.4 Levering geschiedt af het bedrijf van Schoonspoeler Nederland of een andere door Schoonspoeler Nederland te bepalen plaats.

5.6 Levering en montage van het product geschiedt op het door de Klant opgegeven adres indien zulks is overeengekomen en daarmee bij de prijsbepaling rekening is gehouden door Schoonspoeler Nederland.

 

6. Levering

6.1 Schoonspoeler Nederland is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren en ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.2 De zaken zijn voor risico van de Klant na aflevering op een overeengekomen adres, ook indien de eigendom nog niet is overgedragen.

6.3 Indien de Klant de door Schoonspoeler Nederland ter aflevering aangeboden zaken niet afneemt, komen alle kosten welke hieruit voortvloeien, bijvoorbeeld vervoers-, opslag- en bewaarkosten, onverminderd de verplichting tot nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in elk geval 20% van het factuurbedrag.

6.4 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag na die waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van Schoonspoeler Nederland.

 

7 Installatie

7.1 Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Schoonspoeler Nederland, volgens de geldende voorschriften en door Schoonspoeler Nederland gestelde voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Schoonspoeler Nederland verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren.

7.3 Schoonspoeler Nederland heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van deze derden op voorwaarde dat Schoonspoeler Nederland deze derden, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Schoonspoeler Nederland zou kunnen doen ontstaan.

7.4 Schoonspoeler Nederland zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar het oordeel van Schoonspoeler Nederland bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

7.5 De Klant verleent Schoonspoeler Nederland dan wel door haar aangewezen installateur en/of monteur steeds toegang tot de plaats waar het product geïnstalleerd dient te worden.

7.6 De Klant draagt zorg voor dat alle ruimtes waarin de werkzaamheden plaatsvinden steeds goed toegankelijk, schoon en werkklaar zijn. Indien dit niet het geval is, is Schoonspoeler Nederland gerechtigd om hetzij de werkzaamheden op te schorten hetzij zelf het nodige te doen om de ruimtes in genoemde staat van aanlevering te brengen. Schoonspoeler Nederland is gerechtigd om deze werkzaamheden als meerkosten bij Klant in rekening te brengen.

7.7 Ook overigens is de Klant gehouden alle voorbereidingen te treffen en medewerking te verlenen, zoals het beschikbaar houden van voldoende werkruimte, een veilig en geschikt elektrapunt en te voldoen aan andere voorwaarden die redelijkerwijs van belang zijn voor de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst.

7.8 Schoonspoeler Nederland heeft het recht om de installatie van het Product op te schorten, indien het niet mogelijk of verantwoord is om veilig te werken, zonder dat Klant daardoor de overeenkomst kan ontbinden of aanspraak kan maken op schadevergoeding.

7.9 Schoonspoeler Nederland behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zowel vóór als tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, indien naar het oordeel van Schoonspoeler Nederland:

a) De veiligheid van medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet is gegarandeerd;
b) De locatie voor installatie niet voldoende bereikbaar is;
c) Asbest of andere gevaarlijke stoffen wordt aangetroffen;
d) De staat van het onroerend goed dusdanig slecht is dat verantwoorde installatie niet mogelijk is;
e) Overigens een onveilige situatie wordt aangetroffen.

7.10 De Klant verstrekt Schoonspoeler Nederland tijdig alle informatie die Schoonspoeler Nederland nodig heeft voor een goede uitvoering van de opdracht. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Schoonspoeler Nederland verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is

7.11 De Klant draagt het risico voor de schade die wordt veroorzaakt als gevolg van ontijdigheid of onvolledigheid van, of onjuistheden in, de door hem verstrekte informatie of gebreken aan de (on-)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

7.12 De Klant vrijwaart Schoonspoeler Nederland en haar Medewerkers voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen de eigenaar van het betreffende (on-)roerend goed waarin c.q. waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.13 Indien de Klant niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting als bedoeld in dit artikel, is Schoonspoeler Nederland gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Schoonspoeler Nederland heeft in alle gevallen het recht alle schade en kosten, in directe of indirecte zin veroorzaakt door de gebrekkige nakoming te verhalen op de Klant. Deze kosten bedragen in elk geval 20% van het factuurbedrag.

 

8 Eigendomsoverdracht, bewijsovereenkomst

8.1 Schoonspoeler Nederland levert zaken, zoals het Product, e.d., slechts onder voorbehoud van eigendom.

8.2 De Klant is de bewaarder van deze zaken, die voor rekening en risico van de Koper blijven, zodat de Klant aansprakelijk is voor eventuele schade, hoe dan ook ontstaan, aan de in bewaring gegeven zaken.

8.3 De eigendom van deze zaken wordt slechts overgedragen aan de Klant na volledige betaling van de door Schoonspoeler Nederland aan hem in rekening gebrachte bedragen ter zake van de aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties of uitgevoerde werkzaamheden.

8.4 De Klant is gehouden de goederen van Schoonspoeler Nederland apart van zijn eigen goederen te bewaren en van zodanige aanduidingen te voorzien en voorzien te houden dat eenduidig blijkt dat de goederen van Schoonspoeler Nederland toebehoren aan Schoonspoeler Nederland.

8.5 Alle bij Koper aanwezige zaken die tot het assortiment van Schoonspoeler Nederland behoren of te eniger tijd behoord hebben behoren toe aan Schoonspoeler Nederland, met uitzondering van uitsluitend elke individuele zaak waarvan Schoonspoeler Nederland schriftelijk heeft bevestigd dat de eigendom is overgegaan op de Klant.

8.6 Schoonspoeler Nederland heeft het recht aan de Klant geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Schoonspoeler Nederland aanleiding heeft aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

8.7 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze niet bezwaren.

 

9. Prijzen en kosten

9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de overeenkomst vermelde prijzen exclusief omzetbelasting.

9.2 Voor iedere opdracht stelt Schoonspoeler Nederland een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren.

9.3 Ingeval één of meer van de kostprijsfactoren is toegenomen is Schoonspoeler Nederland gerechtigd de (verkoop)prijs dienovereenkomstig te verhogen en deze door te berekenen aan de Klant.

9.4 Indien er sprake is van een wijziging onder 9.3 is de Klant gerechtigd, binnen 10 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging door Schoonspoeler Nederland aan de Klant, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt.

9.5 Indien de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen en door Schoonspoeler Nederland niet schriftelijk is bevestigd aan de Klant, gelden de actuele, gebruikelijk door Schoonspoeler Nederland gehanteerde prijzen en tarieven als de door Klant verschuldigde vergoeding.

9.6 Schoonspoeler Nederland is gerechtigd vooraf vooruitbetaling, aanbetalingen, depots of zekerheden (bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie) te verlangen. Weigering van de Klant voldoende zekerheid te stellen, geeft Schoonspoeler Nederland het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

10. Betaling en incassokosten

10.1 Alle bedragen die de Klant aan Schoonspoeler Nederland verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het product, brengt Schoonspoeler Nederland aan Klant in rekening door middel van een factuur.

10.2 Betaling door Klant dient te geschieden in Euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Schoonspoeler Nederland aangewezen bank- en/of girorekening, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

10.3 Schoonspoeler Nederland is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, mits uitdrukkelijk op de factuur vermeld. De Klant mag deze toeslag uitsluitend in mindering brengen op het factuurbedrag indien hij het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald.

10.4 Indien Klant in gebreke blijft met de betaling binnen de betalingstermijn genoemd in artikel 10.2, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen over het totaal van alle opeisbare bedragen die Schoonspoeler Nederland te vorderen heeft van de Klant. De rente zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat de Klant verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant bovendien verplicht aan Schoonspoeler Nederland te vergoeden alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten, welke mede omvatten de omzetbelasting en de kosten van een faillissementsaanvraag. Deze incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).

10.6 Klachten of reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

10.7 Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Schoonspoeler Nederland is de Klant niet toegestaan zijn schuld jegens Schoonspoeler Nederland te verrekenen met een vordering van de Klant op Schoonspoeler Nederland, uit elke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt.

10.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en of zaken van de Klant of surséance van betaling van de Klant zijn alle vorderingen van Schoonspoeler Nederland op de Klant onmiddellijk, dadelijk en ineens, opeisbaar.

 

11. Garanties

11.1 Schoonspoeler Nederland verleent uitsluitend garantie volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij het Product is meegeleverd. Geen garantie wordt verleend op basis van deze algemene voorwaarden. Geen garantie wordt verleend op verbruiksgoederen.

11.2 Wanneer op andere wijze dan bedoeld in 11.1 door Schoonspoeler Nederland uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is gegeven, zal deze van toepassing zijn en gelden daarbij de bepalingen als in deze voorwaarden genoemd onder 11.3 tot en met 11.7.

11.3 Garantie kan uitsluitend worden verleend nadat Schoonspoeler Nederland schriftelijk bij aangetekende post in kennis is gesteld van het beroep van de Klant op garantie.

11.4 Klant verliest zijn aanspraak op garantie jegens Schoonspoeler Nederland, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Schoonspoeler Nederland tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover schade is veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Product.

11.5 Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichting tot garantieverlening door Schoonspoeler Nederland.

11.6 De garantie biedt herstel of vervanging van het Product, zulks naar keuze van Schoonspoeler Nederland.

11.7 De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de Klant bij Schoonspoeler Nederland of bij een door Schoonspoeler Nederland hiervoor ingeschakelde derde. Transport of verzending geschiedt steeds voor risico en op kosten van de Klant.

 

12. Reclames

12.1 Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen uiterlijk binnen de vervaltermijn van acht dagen na ontvangst van de producten, diensten of betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Schoonspoeler Nederland te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de Klant vervalt door elke bewerking van de goederen door of namens de Klant.

12.2 Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden dienen eveneens binnen de vervaltermijn van acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Schoonspoeler Nederland te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.

12.3 Wanneer Schoonspoeler Nederland van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan Klant hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Klant om aan Schoonspoeler Nederland het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Schoonspoeler Nederland.

12.4 Schoonspoeler Nederland is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de Klant op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Schoonspoeler Nederland, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

12.5 Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of ondeugdelijk verpakt zijn, zullen door Schoonspoeler Nederland worden geweigerd. Alle retourzendingen van de Klant geschieden voor zijn rekening en risico.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Schoonspoeler Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolg- of indirecte schade, hoe ook genoemd, welke voor de Klant of derden ontstaat in verband met door Schoonspoeler Nederland verstrekte adviezen, af te leveren c.q. afgeleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met uitvoering van de overeenkomst(en), waaronder begrepen verrichte werkzaamheden, ontstaan door ondergeschikten, niet ondergeschikten of vertegenwoordigers of door Schoonspoeler Nederland gebruikte hulpzaken tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Schoonspoeler Nederland.

13.2 Alle schade, zowel direct als indirect en zowel aan eigendommen van Klant of aan die van derden, mocht die ontstaan bij de in 7.1 bedoelde werkzaamheden van Schoonspoeler Nederland, komen voor rekening en risico van Klant, tenzij bewezen mocht worden dat deze schade met opzet door Schoonspoeler Nederland veroorzaakt is, behoudens het bepaalde in artikel 13.5.

13.3 Schoonspoeler Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan het werk of aan het (on-)roerend goed als gevolg van de door Klant of in opdracht van Klant door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

13.4 Schade en kosten die ontstaan doordat door de Klant niet aan de in de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden is voldaan, komen voor rekening van de Klant.

13.5 In geval van directe schade als gevolg van installatiewerkzaamheden zal Schoonspoeler Nederland uitsluitend aansprakelijk kunnen zijn in geval van een direct aanwijsbare fout van haar of haar onderaannemer.

13.6 Van een aan Schoonspoeler Nederland toerekenbare fout, als bedoeld in 13.5, kan nimmer sprake zijn indien de door of namens de Klant verstrekte informatie ontijdig, onjuist of onvolledig is, of indien sprake is van gebreken aan de (on-)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

13.7 Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid wijst Schoonspoeler Nederland elke aansprakelijkheid af, zowel jegens de Klant of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

13.8 De aansprakelijkheid van Schoonspoeler Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Schoonspoeler Nederland onverwijld deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Schoonspoeler Nederland ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.9 De aansprakelijkheid van Schoonspoeler Nederland met betrekking tot eventuele schade aan waterleidingen, muren en sanitair is beperkt tot de kosten voor herstel door een door Schoonspoeler Nederland geselecteerde of goedgekeurde loodgieter/aannemer, met een maximum van € 2.500.

13.10 Desnoods in afwijking van het bepaalde in artikel 13.9 wordt de aansprakelijkheid van Schoonspoeler Nederland, uit welke hoofde ook, bovendien (verder) beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag althans het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Schoonspoeler Nederland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van eigen risico dat Schoonspoeler Nederland in verband met de verzekering draagt), voor zover Schoonspoeler Nederland hiervoor verzekerd is.

 

14. Annulering, ontbinding en opschorting

14.1 Schoonspoeler Nederland heeft het recht, indien de Klant in gebreke is aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst(-en) met Schoonspoeler Nederland, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder door Klant op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Schoonspoeler Nederland toekomende rechten, waartoe uitdrukkelijk behoort het recht op betaling van de overeengekomen vergoeding.

14.2 Bij ontbinding van de overeenkomst(-en) als bedoeld in 14.1 is Schoonspoeler Nederland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, onverminderd het recht van Schoonspoeler Nederland vergoeding te vorderen van door Schoonspoeler Nederland geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

14.3 Schoonspoeler Nederland heeft de in artikel 14.1 en 14.2 genoemde rechten ook, indien de Klant in staat van Faillissement verkeert, dan wel een faillissementsaanvraag is ingediend, surseance van betaling is verleend of aangevraagd, is of zal toetreden tot de WSNP of andere vormen van schuldbegeleiding, dan wel in het geval dat liquidatie van de Klant die een rechtspersoon is, de Klant zijn bedrijf staakt of, naar het oordeel van Schoonspoeler Nederland, een van de in dit artikel genoemde omstandigheden aanstaande is. Alle vorderingen van Schoonspoeler Nederland op Klant zijn alsdan terstond opeisbaar.

14.4 Schoonspoeler Nederland behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Schoonspoeler Nederland kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Schoonspoeler Nederland de annulering schriftelijk aan de Klant mede te delen. De Klant is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

14.5 Indien de Klant de door hem met Schoonspoeler Nederland gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Schoonspoeler Nederland niettemin gerechtigd nakoming van de overeenkomst te verlangen.

14.6 In bijzonder gevallen kan Schoonspoeler Nederland medewerking verlenen aan annulering van een opdracht. In een dergelijk geval is de Klant annuleringskosten verschuldigd van minimaal 20% van de verkoopwaarde.

14.7 Indien de Klant een duurovereenkomst voor bepaalde tijd met Schoonspoeler Nederland tussentijds beëindigt is de Klant gehouden de overeengekomen betalingen tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst terstond aan Schoonspoeler Nederland te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.8 Indien de Klant een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Schoonspoeler Nederland wenst te beëindigen, dan geldt een opzegtermijn van één factuurperiode, gedurende welke beide partijen hun verplichtingen jegens elkaar blijven nakomen.

 

15. Overmacht

15.1 Schoonspoeler Nederland is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien Schoonspoeler Nederland niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Schoonspoeler Nederland ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden of redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd, daaronder, niet limitatief, begrepen: ziekte oorlog, situaties gelijk aan oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, rellen en (andere) publieke ordeverstoringen, terroristische aanslagen, aardbevingen, stormen, overstroming, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, molest, sabotage, energiestoring, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van de productie, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden,

15.3 Voorts wordt onder overmacht begrepen de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Schoonspoeler Nederland afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens haar voldoet, tenzij zulks aan haar verwijtbaar is.

15.4 Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen of materialen waarvan Schoonspoeler Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel ernstig bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt.

15.5 Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

15.6 In geval van overmacht heeft Schoonspoeler Nederland het recht om de termijn van aflevering of oplevering te veranderen of, indien aflevering of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, een en ander zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. Indien het alsnog leveren of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de Klant.

15.7 Indien de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft de Klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden. De Klant is verplicht de eventueel reeds geleverde zaken of de reeds uitgevoerde werkzaamheden, voor zover hij daardoor is gebaat, aan Schoonspoeler Nederland te betalen.

 

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op elke overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

16.2 Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dat geval zal voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud, strekking en gevolgen van nietige/vernietigde bepaling.

16.3 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonspoeler Nederland

16.4 Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de door Schoonspoeler Nederland gesloten overeenkomsten of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.